Licenca

LICENCE KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Danas, ako se sagleda poslovno okruženje, lako se može doći do zaključka da kao nikada pre funkcija, pozicija menadžera za ljudske resurse, nije bila važnija za poslovanje organizacije. Veliki broj zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, i političkih faktora koji objedinjeni deluju na poslovanje organizacija u Srbiji, čine da bi menadžment ljudskih resursa trebalo da bude mnogo važnija, ako ne i najvažnija, funkcija u organizaciji. Zbog svega toga, takođe, današnji menadžeri ljudskih resursa moraju da se stave u prvi plan i da se ostvare, to jest pokažu i dokažu kao ravnopravni strateški partner.

Da li će do toga doći i da li će stručnjaci za ljudske resurse prihvatiti vodeću ulogu, zavisi samo od njih i njihovog stava prema sebi pa onda prema radnom okruženju.

Da bismo pomogli organizacijama u kojima radimo, zaposlenima sa kojima radimo u postizanju njihovih ciljeva moramo i sebi da pomognemo. Kako?

Da budemo informisani i edukovani, da pomognemo organizacijama i zaposlenima na pravi način kako bi ostvarili svoje ciljeve, da svojim delovanjem upoznamo širu javnost o principima i praksama koje pomažu profesiji. Da pozitivno utičemo na praksu zapošljavanja. Da podstaknemo profesionalno odlučivanje i odgovornost. Da pomognemo jačanju društvene odgovornosti. Da se pridržavamo najviših standarda etičkog i profesionalnog ponašanja. Da se meri efikasnost ljudskih resursa u doprinosu ili postizanju organizacijskih ciljeva a ne pristrasnost. Da se pridržavamo zakona. Da radimo u skladu sa vrednostima profesije. Da težimo postizanju najvišeg nivoa usluge, performansi i društvene odgovornosti. Da uvažavamo zaposlene kao ljude. Da budemo lideri i uzor kako se postižu i održavaju najviši standardi etičkog ponašanja. Da budemo zajedno, da podržimo i štitimo jedni druge!

Zbog svega toga, Komora menadžera ljudskih resursa Srbije je uvela program licenciranja sa kojim se uvode prepoznatljivi najviši standardi u menadžmentu ljudskih resursa.

Nosioci licenci Komore su osobe koje su dokazane i validne kao stručnjaci iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa i koje organizacije u Republici Srbiji prepoznaju kao takve.

Kao profesionalci, odgovorni smo za dodavanje vrednosti organizacijama kojima služimo i etičkom uspehu (ili neuspehu) tih organizacija. Kao zagovornici ove profesije, baveći se poslom upravljanja ljudskim resursima, povećavamo njenu vrednost i prihvatamo profesionalnu odgovornost za naše pojedinačne odluke i postupke. Takođe, našim radom i delovanjem gradimo poštovanje, kredibilitet i strateški značaj za našu profesiju u organizacijama, poslovnoj zajednici i zajednicama u kojima radimo.

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE LICENCE

IZDAVANJE LICENCE

Licenca je isprava izdata od strane Komore menadžera ljudskih resursa Srbije i predstavlja potvrdu da je imalac licence stručno osposobljeno lice za obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta ljudskim resursima pod kriterijumima za koju je licenca izdata. Za svakog nosioca licence Institut za menadžment ljudskih resursa kao stručno telo Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, garantuje da je imalac licence stručno osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti koju pokriva data licenca.

Pravo na dobijanje licence ima svaka osoba koja ispunjava sledeće uslove:

  • da ispunjava uslove u pogledu obrazovanja i iskustva iz menadžmenta ljudskih resursa propisanih za navedenu licencu;
  • da je član Komore menadžera ljudskih resursa Srbije;
  • da je upisan u imenik komore (za obnovu licence);
  • da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđena na kaznu zatvora zbog dela koje ga čini nedostojnim za obavljanje delatnosti menadžera ljudskih resursa, odnosno da je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivana za delo zlostavljanja na radu, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena kazna zbog nepridržavanja mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara. zlostavljanja na radu.

Licenca se izdaje se na period od 4 godine.

Uz izdatu licencu, komora obezbeđuje potvrdu sa brojem i vrstom licence to jest oblast rada koju pokriva licenca sa suvim žigom izdavaoca licence.

Licenca se izdaje na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

OBNAVLJANJE LICENCE

Osoba, imalac licence podnosi Komori i/ili nadležnoj kancelariji zahtev za obnavljanje licence najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Imalac licence koji ne ispunjava uslove za obnavljanje licence propisane Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Osoba, imalac licence uz zahtev za obnavljanje licence, podnosi i dokaz o sprovedenoj kontinuiranoj edukaciji u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, odnosno dokaz o položenom licencnom ispitu.

Obnavljanje licence vrši se svakih četiri godine.

ODUZIMANJE LICENCE

Komora može privremeno da oduzme licencu osobi-nosiocu pod uslovima koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

VAŽNE NAPOMENE

  • Osoba-nosioc licence, koja ne dobije, odnosno ne obnovi licencu, pod uslovima propisanim Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, briše se iz Imenika Komore i više ne može da bude pod podrškom Komore i njenih članova u svom daljem radu.
  • Osoba-nosioc licence, kome je Komora ili nadležna kancelarija oduzela licencu pod uslovima propisanim pravilnikom, dužna je da u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju licence, dostavi Komori ili nadležnoj kancelariji ranije izdatu licencu.
  • O neobnovljenoj, odnosno oduzetoj licenci, Komora odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, briše iz Imenika Komore podatke o osobi kao nosiocu licence.
  • Troškove izdavanja i obnavljanja licence utvrđuje nadležni organ Komore, pod uslovima propisnim pravilnikom, a snosi ih podnosilac zahteva za izdavanje odnosno obnavljanje licence.
  • O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci Rešenje donosi direktor Komore.

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 71 gostiju i nema prijavljenih članova