Propisi

Na osnovu člana i člana 77. i 81. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, odredbi Poslovnik o radu Etičkog odbora Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Etički odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije doneo je:

POSLOVNIK
O RADU 
ETIČKOG ODBORA
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Etički odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Etički odbor), ovim Poslovnikom utvrđuje pravila postupka i način rada na sednicama Etičkog odbora i pravila i način rada u postupku povreda Kodeksa profesionalne etike.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za članove Etičkog odbora, kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu ovog odbora.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 61. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Nadzorni odbor na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 22.01.2020. godine doneo je:

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Nadzorni odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, ovim Poslovnikom uređuje svoj rad, naročito: pripremanje, sazivanje sednica, tok rada na sednicama, način donošenja odluka, održavanje reda na sednicama, odlaganje, prekid i zaključivanje sednice, sastavljanje zapisnika o radu sednice, prava i dužnosti članova i drugih zaposlenih u vezi sa radom sednice, akte Nadzornog odbora i obaveštavanje zaposlenih o radu.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 30. i člana 35. stav 1 tačka 1. alineja 3 Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Skupština Komore na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.01.2020. godine, donela je:

POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Skupština), a naročito: pripremanje, sazivanje sednica, tok rada na sednicama, način donošenja odluka, održavanje reda na sednicama, odlaganje, prekid i zaključivanje sednice, sastavljanje zapisnika o radu sednice, prava i dužnosti članova, javnost rada Skupštine, akte Skupštine i druga pitanja u skladu sa Statutom.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za članove Skupštine, kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu Skupštine.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 84. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, a u vezi sa članom 89. Statuta, Stručni savet na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.01.2020. godine doneo je:

POSLOVNIK O RADU
STRUČNOG SAVETA
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Stručnog saveta, a naročito: pripremanje, sazivanje sednica, tok rada na sednicama, način donošenja odluka, održavanje reda na sednicama, odlaganje, prekid i zaključivanje sednice, sastavljanje zapisnika o radu sednice, prava i dužnosti članova i drugih zaposlenih u vezi sa radom sednice, akte Stručnog saveta i druga pitanja od značaja za rad na sednicama Stručnog saveta.

Član 2.

Stručni savet obavlja poslove predviđene članom 83. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 48. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Upravni odbor na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.01.2020. godine doneo je:

POSLOVNIK O RADU
UPRAVNOG ODBORA
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Komora menadžera ljudskih resursa Srbije, ovim Poslovnikom uređuje rad Upravnog odbora, naročito: pripremanje, sazivanje sednica, tok rada na sednicama, način donošenja odluka, održavanje reda na sednicama, odlaganje, prekid i zaključivanje sednice, sastavljanje zapisnika o radu sednice, prava i dužnosti članova i drugih zaposlenih u vezi sa radom sednice, akte Upravnog odbora i obaveštavanje zaposlenih o radu.

Član 2.

Upravni odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije obavlja poslove predviđene članom 48. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

Član 3.

Direktor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Sednicama Upravnog odbora pored članova i direktora mogu da prisustvuju predsednik Skupštine Komore, neposredni saradnici direktora, izvestioci po pojedinim pitanjima i druga lica koja nisu zaposlena u Komori, po pozivu ili odobrenju predsednika Upravnog odbora.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 42. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, direktor dana 06.01.2020. godine, doneo je:

PRAVILNIK
O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način kancelarijskog i arhivskog poslovanja Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Komora).

Član 2.

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obuhvata: primanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta (akata) u rad; administrativno-tehničko obrađivanje predmeta, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj, čuvanje i održavanje; evidentiranje u arhivsku knjigu; izlučivanje bezvrednog registratorskog materijala i predaju arhivske građe nadležnom arhivu.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 74. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Etički odbor na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 04.02.2020. godine, doneo je:

PRAVILNIK O POSTUPKU PRED ETIČKIM ODBOROM
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE
RADI UTVRĐIVANJA POVREDE KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE
MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se bliži uslovi za sprovođenje postupka pred Etičkim odborom Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Etički odbor) radi utvrđivanja povrede profesionalne etike, odnosno dužnosti ili ugleda člana Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Komora) i izricanja mera profesionalne odgovornosti članovima Komore.

Svi pojmovi u ovom Pravilniku upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu odnose se na osobe i muškog i ženskog pola.

Član 2.

Postupak pred Etičkim odborom radi utvrđivanja povrede Kodeksa profesionalne etike (u daljem tekstu: Kodeks) pokreće se pismenom prijavom inspektora za radne odnose, poslodavca menadžera ljudskih resursa, strukovnog udruženja, menadžera ljudskih resursa, korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika ili po sopstvenoj inicijativi Etičkog odbora (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Član 3.

Prijava se podnosi Komori.

Prijava se podnosi u roku 3 meseca od dana saznanja za učinjenu povredu Kodeksa ili najkasnije u roku od 6 meseci od dana učinjene povrede.

Anonimne prijave se ne razmatraju.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 74. Statuta Komore, člana 3. Kodeksa profesionalne etike menadžera ljudskih resursa Srbije, Etički odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, dana 30.01.2020. godine, daje sledeće:

PREPORUKE I SMERNICE
ZA UNAPREĐENJE PRINCIPA ETIČKOG PONAŠANJA
MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Član 1.

Etički odbor, u okviru svoje savetodavne funkcije u pogledu primene kodeksa profesionalne etike menadžera ljudskih resursa Srbije (dalje: Kodeks), ovim preporukama i smernicama promoviše načine primene osnovnih principa profesionalne etike i etičkog ponašanja menadžera ljudskih resursa u određenim situacijama, a sve u cilju poštovanja i primene načela profesionalne etike u svom radu.

Zaštita profesionalne etike i etičkog ponašanja menadžera ljudskih resursa predstavlja sveobuhvatni pristup i ponašanje koje je šire od zaštite profesionalne etike tokom obavljanja profesionalne aktivnosti.

Ove preporuke i smernice poslodavcima i menadžerima ljudskih resursa treba da olakšaju utvrđivanje i prevazilaženje situacija u kojima postoji povećan rizik povrede Kodeksa i profesionalne etike i situacija koje zahtevaju odgovoran način ponašanja menadžera ljudskih resursa i preduzimanje odgovarajući preventivnih mera.

Član 2.

Etički odbor utvrdio je ove preporuke i smernice u cilju preciziranja primene načela utvrđenih Kodeksom u odnosu na situacije:

  1. primanja poklona i drugih pogodnosti i postupanje u takvim situacijama
  2. načina korišćenja sredstava za komunikaciju i
  3. objavljivanja ličnih sadržaja na društvenim mrežama, a sve u cilju obezbeđivanja etičkog ponašanja menadžera ljudskih resursa

Menadžer ljudskih resursa dužan je u svakoj prilici da se ponaša u skladu sa ciljevima i načelima Etičkog kodeksa Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, da se stara da svojim ponašanje ne narušava ugled delatnosti koju obavlja i da svojim ponašanjem čuva ugled svoje profesije.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


PRAVILNIK
o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence (u daljem tekstu: licenca) članovima komore menadžera ljudskih resursa Srbije, postupak i način izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence, kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

Pravo na dobijanje licence ima svaka osoba koja ispunjava određene uslove u pogledu obrazovanja i radnog iskustva u zavisnosti od licence, bez obzira da li je član komore.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence jeste postupak koji sprovodi komora i/ili nadležna kancelarija radi utvrđivanja stručne osposobljenosti menadžera ljudskih resursa za samostalni rad.

Licenca je isprava data od strane Komore menadžera ljudskih resursa Srbije i predstavlja potvrdu da je nosilac licence stručno osposobljen za obavljanje delatnosti iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa koje je određeno licencom.

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi direktor Komore.

Licenca se izdaje na period od četiri (4) godine.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


PRAVILNIK
o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za osobe nosioce licence Komore menadžera ljudskih resursa Srbije

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije (KE), ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za osobe koje su nosioci licenci Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

Član 2.

Osobe koje rade u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, talent menadžmenta, upravljanja ljudima imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj nauke upravljanja ljudima, zaposlenima u organizaciji kao i drugih odgovarajućih veština i nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


PRAVILNIK O NADOKNADAMA
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Član 1.

Ovaj pravilnik definiše vrste i način nadoknada, tj. isplata provizija i honorara na ime odrađenih usluga učinjenih za i u ime Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu Komora).

Nastavak teksta preuzmite ovde!


PRAVILNIK O MANIFESTACIJI
„IZBOR NAJBOLJIH U MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA U SRBIJI“

Ovim Pravilnikom o manifestaciji „Izbor najboljih u menadžmentu ljudskih resursa u Srbiji“ u organizaciji Instituta za menadžment ljudskih resursa Srbije kao sastavnog dela Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuju se pravila organizatora, s jedne strane i kandidata organizacija/privrednih subjekata/kompanija i pojedinaca (u daljem tekstu: Kandidat), s druge strane.

Član 1.

Na sve međusobne odnose Instituta za menadžment ljudskih resursa Srbije i Kandidata, koji nisu uređeni ovim Pravilnikom ili Statutom Instituta, primenjuju se odgovarajući važeći propisi Republike Srbije

Nastavak teksta preuzmite ovde!


Na osnovu člana 42. Statuta Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Komora), direktor Srećko Stamenković na dan 08. januara 2020. godine, donosi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU
ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se posebni uslovi za izbor saradnika (internih i spoljnih saradnika), kao i postupak izbora, s obzirom na posebne potrebe Komore.

Nastavak teksta preuzmite ovde!


PRAVILNIK O ČLANSTVU
KOMORE MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Ovim Pravilnikom o ostvarivanju članstva i članskih pogodnosti Komore menadžera ljudskih resursa (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se odnosi između Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, Inđija, Đorđa Vujinovića 118 (u daljem tekstu: Komora) kao garanta i organizatora pogodnosti iz Članskih paketa, s jedne strane, i Članova Komore (u daljem tekstu: Član), s druge strane.

Član 1.

Na sve međusobne odnose Komore i Člana, koji nisu uređeni ovim Pravilnikom ili Statutom Komore, primenjuju se odgovarajući važeći propisi Republike Srbije.

Nastavak teksta preuzmite ovde!

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 51 gostiju i nema prijavljenih članova