Едукација и тренинзи
ДА БИСТЕ БИЛИ УСПЕШНИ, ИНСТИТУТ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ЈЕ ОБЕЗБЕДИО ЗА ВАС 5 ЛИЦЕНЦИ КОЈЕ ДОКАЗУЈУ ДА СТЕ ПРАВИ ЧОВЕК ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

 

 1. Основе менаџмента људских ресурса
 2. Планирање и селекција људских ресурса
 3. Проналажење људских ресурса
 4. Заснивање, уговарање и раскид радног односа
 5. Увођење у посао, обука, образовање, стручно усавршавање
 6. Праћење и развој људских ресурса
 7. Мотивисање запослених
 8. Процена успешности запослених
 9. Систем награђивања
 10. Стратешко управљање људским ресурсима
 11. Управљање конфликтима, медијација и решавање
 12. Култура и етика организације, кодекс пословања
 13. Психологија личности
 14. Психологија организације
 15. Заштита на раду
 16. Међуљудски односи у организацији
 17. Афирмативна активност у запошљавању
 18. Управљање талентима у организацији
 19. Синдикално и несиндикално организовање
 20. Законска регулатива за људске ресурсе
 21. Мобинг
 22. Анализа посла
 23. Пословна комуникација
 24. Пружање повратних информација
 25. Делегирање одговорности
 26. Управљање кризним ситуацијама
 27. Управљање стресом
 28. Вођење тимова
 29. Како одржати састанак
 30. Управљање временом
 31. Коучинг, консултовање, менторски рад
 32. Како постићи договор
 33. Како са незгодним колегама и радницима

 

За успешно обављање овог посла, дужности и задатака, одговорности према организацији/послодавцу и запосленима, Комора менаџера људских ресурса Србије кроз програм сертификације обезбеђује да будете потпуно оспособљени за обављање ових послова.

Комора менаџера људских ресурса Србије је сертификацију прилагодила према потребама чланова, организација, послодаваца, као и према каталогу занимања који је одређен од стране законодавца то јест државе.

Сертификација је добровољна, показује професионалну стручност, кредибилитет, и квалитетно утиче на ваше напредовање у каријери. Многи послодавци више желе да запосле сертификоване кандидате од кредибилних кућа за акредитацију јер с тиме добијају сигурност да је тај кандидат оспособљен и стручан за посао за који су огласили потребу.

Комора помаже да остварите максималну уштеду кроз знање које сте стекли на претходним обукама или сертификатима, кроз претходну процену.

Едукација, образовање, обука, тренинг који се раде ради оспособљавања кандидата за стицање наведених сертификата укључује следеће области:

 

1. Основе менаџмента људских ресурса

Опис

На семинару се упознајете са појмом људских ресурса. Добијате одговор на питање како и зашто су људи постали "људски ресурси". Сазнајете који су то основне активности управљања људским ресурсима. Упознајете се са дефиницијом менаџмента људских ресурса и са циљевима и основном улогом менаџмента људских ресурса.

Циљ

Упознавање са основним појмовима менаџмента људских ресурса. Семинар увод у целу проблематику људских ресурса и припрема полазнике на посебне семинаре који обрађују појединачне активности управљања људским ресурсима.

2. Планирање и селекција људских ресурса

Опис

Упознавање са процесом планирања људских ресурса. Сазнајете да је планирање процес у коме се обезбеђује одговарајућих број потребних људи у организацији. Такође, упознајете се са најважнијим правилом менаџмента људских ресурса - ставити праве људе на права места - како би се поверени задаци обавили ефикасно и ефективно.

Циљ

Циљ семинара је да се упознате са циљевима и процесом планирања љуских ресурса. Да научите да успешно урадите процену постојећих и будућих људских ресурса као и да научите да предвидите тражњу и понуду за људским ресурсима и ускладите је.

3. Проналажење људских ресурса

Опис

Проналажење људских ресурса или регрутовање је процес лоцирања, идентификовања и ангажовања способних кандидата за дата радна места, односно тражење, привлачење и осигуравање групе кандидата која задовољава критеријуме неопходне за обављање послова. На семинару се обрађују појам регрутовања и стратешки приступ регрутовању. Пролази се кроз цео процес проналажења људских ресурса и обрађују се интерни и екстерни извори регрутовања.

Циљ

Основни циљ семинара је да обучи полазнике да после плана потребних ресурса пронађу одговарајуће људске ресурсе користећи како интерне тако и екстерне изворе. Циљ је да се пронађе права особа која има неопходне перформансе, а која је истовремено и заинтересована за заснивање радног односа.

4. Заснивање, уговарање и раскид радног односа

Опис

Упознавање са процесом заснивања радног односа. Пролази се кроз различите облике уговора, склапање уговора о раду, разлика између уговора о раду и уговора о делу, пријава на пензионо и здравствено осигурање, право на годишњи одмор и раскид радног односа.

Циљ

Циљ семинара је да полазници прођу кроз цео процес од заснивања до раскидања радног односа као и да се упознају са свим врстама уговора.

5. Увођење у посао, обука, образовање, стручно усавршавање

Опис

Упознавање са тим ко и како уводи раднике у посао као и са методама увођења у посао. На семинару се обрађују и појмови и циљеви обучавања и образовања, као и процеси и процедуре. Полазници се упознају са појмом тренинга и обука, садржајем тренинга и системским приступом тренингу. Обрађују се врсте и нивои образовних потреба, као и нови трендови у образовању.

Циљ

Без оспособљених и образованих људи нема развоја било које компаније. Знање представља темељ конкурентске предности једне компаније и осигурава њен дугорочни раст и развој. Перманентна обука и стицање нових знања и вештина су пресудни у данашњем пословном окружењу у коме знање представља најзначајнији фактор развоја. Учење током целог живота омогућава запосленима да задрже постојећи посао или да лакше нађу нови посао. Основни циљ упознавање полазника са процесом увођења запослених у посао. Такође, истиче се значај константног обучавања и образовања и као предуслов за заснивање радног односа, и као процес током целог радног века.

6. Праћење и развој људских ресурса

Опис

Успех целе организације се доводи у питање уколико се не обезбеде потребни алати за запослене да буду још успешнији у послу којим се баве. Улагањем у људе, улаже се у боље сутра организације. На курсу се обрађује појам развоја и праћења људских ресурса. Обрађује се и савремени приступ у развоју људског потенцијала као и управљање развојем потенцијала запослених у организацији.

Циљ

Основни циљ праћења и развоја људских ресурса је подизање опште организационе способности. Циљ је да се полазници упознају са основним појмовима и концептом праћења развоја људских ресурса и схватањима о људској природи као основи за приступ развоју и управљању развојем људског потенцијала.

7. Мотивисање запослених

Опис

Мотивација, мотивација за рад и "мотивисање "су највећа енигма за стручњаке и највећи изазов за руководиоце. Запослени раде боље кад су срећни и кад осећају да их њихова организација цени. Такође су продуктивнији и креативнији у решавању проблема и налажењу одговарајућих решења. На курсу се учи појам и значај мотивације у пословању.

Циљ

Циљ је припремање полазника да се као менаџери људских ресурса посвете развоју других и подигну продуктивност компаније на виши ниво. Да науче да створе тимску климу која је охрабрујућа, продуктивна и забавна. На курсу ће полазници сазнати како да охрабре чланове тимова да размишљају и осмишљају креативна решења за стандардне проблеме. Научиће како да направе концепт управљања мотивисањем у предузећу и обрадиће приступе и технике мотивисања.

8. Процена успешности запослених

Опис

Процена успешности запослених је један од најважнијих задатака менаџмента људских ресурса. Она говори о успешности селекције, обуке и тренинга и даје смернице за даље планирање развоја запослених, система награђивања и дисциплине. На семинару се описују методе и процес оцењивања, обрађују перформансе са којима могу да се оцењују, улога оцењивача и циљеви праћења.

Циљ

Радна успешност запослених је мерљива и препоручује се свим сегментима пословања. Уколико установимо индикаторе, можемо пратити радну успешност на најуспешнији начин - оно што није мерљиво, постаје мерљиво. Основни циљ курса је да полазници открију разлоге оцењивања и важности радне успешности. Сазнаће како да охрабре чланове тимова да размишљају и осмишљају решења у вези са сопственим развојем и како да воде позитиван разговор и када резултати рада нису најбољи.

9. Систем награђивања

Опис

Награђивање запослених је стална функција менаџмента људских ресурса како би се остварили циљеви бизнис плана и организације као целине. Од момента уласка у организацију па до изласка из ње, сваки запослени је подложан оцењивању и провери својих психофизичких и радних способности. На курсу се обрађује појам награђивања, систем и циљ награђивања запослених. Обрађују се инструменти награђивања, материјалне и нематеријалне награде.

Циљ

Циљ награђивања запослених је усклађивање индивидуалних интереса запослених и стратегијских циљева компаније. Основни циљ курса је да припреми полазнике да као менаџери људских ресурса нађу равнотежу и ускладе те интересе. Циљ курса је да упозна полазнике са појмом награда и системом награђивања.

10. Стратешко управљање људским ресурсима

Опис

Дефинисање појмова стратегије, стратешког менаџмента и стратешког управљања људским ресурсима. Формирање и организовање одељења за људске ресурсе представља услов за квалитетно управљање људским ресурсима у већим организацијама. Сматра се да увођењем ове функције у организацију, менаџмент људских ресурса добија стратешки оквир. Имаћете прилику да се упознате са различитим типовима стратегија које се могу користити, као и да видите процедуру за креирање стратегије људских ресурса. Дат је и приказ управљања људским ресурсима у предузетничким организацијама и у малим и средњим предузећима зато што се доста разликује од менаџмента људских ресурса у великим организацијама. На крају ћете имати прилику да се упознате са концептима личног и организационог развоја менаџера у организацији, као једног од битних аспеката стратешког управљања људским ресурсима.

Циљ

Упознавање полазника са појмом стратешког менаџмента људских ресурса и са стратегијама које су дате у теорији управљања људским ресурсима. Полазнику ће бити представљене процедуре за креирање стратегије људских ресурса и имаће прилику да се упознају са моделом компетенција. Научиће и на који начин могу увести модел компетенција у организацију, као и методе за лични и организациони развој.

11. Управљање конфликтима, медијација и решавање конфликта

Опис

Кроз овај тренинг научићете како да ефективно управљате конфликтима кроз широки спектар различитих ситуација. Користећи специфичне кораке и дате информације, имаћете шансу да анализирате ситуације у којима се конфликти појављују, а затим да се одлучите за најбољи начин деловања.

Циљ

Конфликт представља озбиљну препреку за развој позитивне атмосфере на радном месту и у пракси је препознат као озбиљан демотивишући фактор, у складу са тим циљ тренинга је да се помогне учесницима да препознају сопствени стил решавања конфликата и да га прилагоде конкретној ситуацији. Семинар даје прилику учесницима да науче технику активног слушања и раде на развоју сопственог асертивног понашања. Полазници имају могућност да науче како треба да интервенишу у кризним ситуацијама и како да у процесима преговарања и медијације управљају конфликтима.

12. Култура и етика организације, кодекс пословања

Опис

На семинару се обрађује култура и етика у савременом пословању. Изучава се појам културе, морала, етике, појам радне културе, морала и пословне етике. Обрађује се појам одговорности у пословању, етичке норме и кодекси. Утицај културе организације и пословања, традиције подневља, и остали предиктори и индикатори који могу утицати на пословање преко корпоративне културе.

Циљ

Циљ овог семинара јесте да се укаже на значај и улогу етике као битног сегмента корпоративне културе и етичких принципа, који се све више у глобалној економији морају уграђивати у управљачке системе свих привредних субјеката, без обзира на њихову делатност, величину, стил лидерства и број запослених, као насушно средство за остваривање пројектованих стратегијских пословних циљева.

13. Психологија личности

Опис

Психологија личности изучава целину психичког живота и понашања и тражи шта је заједничко и карактеристично за људе када се њихов психички живот и понашање прате као целина. Личност би се могла дефинисати као начин понашања карактеристичан за поједину особу. На семинару се обрађује појам личности и о личности ће се говорити кроз различите дефиниције и димензије личности, теорије личности, психолошке поремећаје личности са циљем што бољег упознавања различитих психолошких детерминанти човека. Такође, на курсу се обрађују и различите црте личности и типологије личности.

Циљ

Основни циљ семинара је да упозна полазнике са основним појмовима психологије личности. Психологија личности ће бити приказана, као синтеза података који показују на ком је нивоу развоја савремена психологија у односу на два кључна проблема: разумевање људске природе и разумевање људског понашања.

14. Психологија организације

Опис

На семинару се усвајају основни појмовни оквири психологије и теоријски и методолошки принципи. Усвајају се појмови релевантни за организационо понашање. Изучавају се методе у психологији, професионална оријентација као и поступак професионалне селекције. На курсу се изучава и радна адаптација и показатељи неадаптираности на раду: апсентизам и флуктуација.

Циљ

Циљ је да полазници препознају психолошке проблеме у организационом контексту и да примене усвојена знања на њихово решавање. Усвајање појмовних оквира психологије; усвајање теоријских и методолошких принципа психологије; усвајање психолошких знања релевантних за организацијско понашање.

15. Заштита на раду

Опис

Заштита на раду је скуп техничких, здравствених, правних, психолошких, педагошких и других делатности помоћу којих се откривају и отклањају опасности које угрожавају живот и здравље особа на раду и утврђују мере, поступке и правила да би се отклониле или смањиле те опасности. Сврха заштите на раду је да се створе сигурни радни услови како би се спречиле повреде на раду, професионалне болести и незгоде на раду. На курсу се обрађује општа заштита запослених, контрола физичких и других ризика. Такође се обрађује и посебна заштита запослених. Обрађују се норме и технички прописи у саставу заштите на раду, као и предузимање мера заштите од пожара.

Циљ

Циљ курса је упознавање полазника са основним појмовима везаним за заштиту на раду. Полазници се упознају са спровођењем и применом прописа заштите на раду у предузећу као и мерама заштите од пожара.

16. Међуљудски односи у организацији

Опис

Свако ко је у току свог радног века променио неколико радних организација могао је да примети да се, чак и ако се баве истом врстом делатности, организације међусобно разликују. Оно што даје особен печат свакој организацији су њени међуљудски односи, култура и клима. На семинару се обрађују међуљудски односи у организацији и клима организације.

Циљ

Упознавање полазника са појмом међуљудских односа у организацији. Такође, полазници се упознају са појмовима и карактеристикама организационе културе и организационе климе.

17. Афирмативна активност у запошљавању

Опис

Изузеци од дискриминације (тј. афирмативне мере) имају за циљ стимулисање заштите и примене универзалног принципа једнакости свих људских бића. Тиме и заштиту укупног правног поретка утемељеног на универзалним принципима међународног поретка и међународних правних односа, будући да стимулишу изједначавање права потенцијално или фактички обесправљених група и појединаца. Афирмативне активности при запошљавању на овом семинару су представљене објашњењем појма афирмативних активности у запошљавању, затим разматрањем законске регулативе и различитих приступа афирмативним активностима, а надовезујемо се приказом различитих облика дискриминације. Семинарс се завршава описом најчешћих врста дискриминације.

Циљ

Упознавање полазника са предностима и проблемима афирмативних активности у запошљавању. Током семинара, полазници ће имати прилику да науче да разликују незакониту дискриминацију од позитивне дискриминације, што ће потом моћи да примене у свом свакодневном раду.

18. Управљање талентима у организацији

Опис

Сврха концепта управљања развојем талената је да обезбеди стандардизован и репутабилан систем идентификације, развоја и промоције талената на нивоу Компаније. Таленте у организацији чине појединци који унапређују компанију - кроз непосредан допринос својим резултатима рада, или на дуже стазе - испољавањем највишег нивоа потенцијала који утиче на даљи просперитет компаније или сектора у коме раде. Препознавање, ангажовање и развој талената остаје приоритет за сваку организацију у будућности. Упознавање са методама развоја талената на послу и организацији.

Циљ

Препознавање, ангажовање, развој и усаглашавање талентованих појединаца на најбољи начин са организационом стратегијом, организационим компетенцијама и политиком саме организације.

19. Синдикално и несиндикално организовање

Опис

Синдикати су добровољне организације радника који су удружени због повећања и побољшања услова рада. Полазници се упознају са појмом синдиката као начином организовања запослених и врстама синдиката. Обрађује се и појам несиндикалног радног окружења.

Циљ

Циљ је упознавање полазника са појмом синдиката и врстама синдиката. Такође, полазници ће се упознати и са врстама радног окружења.

20. Законска регулатива за људске ресурсе

Опис

Обрађују се области које се тичу законских облика пословних организација, закона о раду, закона о заштити на раду. Посебно се упознаје са различитим формама уговора које можете да склопите са запосленима, начином рада са синдикатима и слично.

Циљ

Циљ курса је да стекнете знање о законски регулисаном аспекту бављења људским ресурсима.

21. Мобинг

Опис

Мобинг је облик понашања на радном месту којим једна особа или више особа систематски психички злоставља и понижава другу особу, угрожава њен углед, људско достојанство и интегритет, а са циљем елиминације са радног места. Мобинг је данас комплексна, широко распрострањена и нарастајућа појава која има погубне последице на радну средину, психофизичко здравље појединца, социјално окружење појединца и комплетну заједницу. Због значајности појаве и проблема које она изазива, потребно је да се ова појава упозна са различитих аспеката, да полазници науче да је препознају, јер се мобинг може спречити примарном превенцијом, односно, информисањем, едукацијом, савладавањем битних комуникацијских вештина, заштитним законодавством и организационом политиком и праксом.

Циљ

Упознавање полазника са појмом мобинга и да могу да препознају ову појаву у својом радном окружењу а уколико се нађу у њеној близини да умеју да се суоче са тим проблемом на адекватан начин. По завршетку овог курса, полазници ће бити у стању да идентификују мобинг који се врши на њима или на неком од њихових колега. Такође, моћи ће да развију превентивне механизме да заштите своју организацију и себе од негативних последица ове појаве. Уколико се ипак нађу у ситуацији да су жртва мобинга или да је неко из њихове организације на овом месту, умеће на адекватан начин да се изборе са проблемом.

22. Анализа посла

Опис

Анализа посла је систематизовани поступак прикупљања и сређивања података о неком радном месту. То је први корак у процесу обликовања поступка селекције. Анализа посла је значајна у процесу селекције запослених зато што пружа сазнања о конкретним особинама које би особа требала да поседује да би била успешна на неком радном месту.

Циљ

Циљ курса анализа посла је да полазницима пружи знања о начину спровођења поступка прикупљања и сређивања података о захтевима одређеног радног места и особинама које би особа на том радном месту требала да поседује.

23. Пословна комуникација

Опис

Упознавање са основним теоријама комуникације, савладавање типичних модела комуникације и стицање комуникацијске технике и вештина које им могу помоћи у ефективној пословној комуникацији. Уз то полазници ће бити упознати са основним психолошким типовима клијената и добити практичне савете како да остваре што успешнију комуникацију са њима.

Циљ

Полазници ће током семинара постићи: разумевање основних правила комуникације, разумевање различитих типова комуникације и прилагођавање ситуацији, савладавање асертивног начина комуникације, развијање самопоуздања, ауторитета и знања како би ојачали лични кредибилитет, савладавање начина како рећи „Не“, разумевање важности слушања других, развијање добрих међуљудских односа, изграђивање поверења и међусобног поштовања и разумевања.

24. Пружање повратних информација

Опис

Повратне информације су првенствено везане за учење, развој и промену. Организације којима управљамо, људи са којима сарађујемо и чији рад надгледамо и само менаџери, морају да уче, развијају се и мењају ако хоће да опстану и напредују. Вештина пружања повратних информација и спремност да их примимо од других и дан-данас представља кључни предуслов за ефективни менаџмент.

Циљ

Да се разуме шта је повратне информација, како се пружа, како се даје ефективна повратна информација, како се прима повратна информација и како се управља са проблемима у размени повратних информација.

25. Делегирање одговорности

Опис

Делегирање нуди много предности, лично, подређенима и организацији. Делегирање вам пружа да имате више времена и да се посветите нечему што захтева вашу пуну пажњу, ваше вештине и знање. Делегирање означава ситуацију када једна особа додељује конкретан задатак или пројекат некој другој особи, која се обавезује да ће тај посао и обавити.

Циљ

Упознавање полазника са циљевима, предностима и изазовима делегирања. Давање смерница за ефективно делегирање, припрема за делегирање, преношење задужења, надгледање.

26. Управљање кризним ситуацијама

Опис

Криза је промена – изненадна или постепена – која за последицу има проблем који мора хитно да се реши. Криза се јавља у разним облицима и то нису уобичајени успони и падови у пословном циклусу. Сазнаћете за више од четири категорије кризних ситуација: догађаји везани за природно окружење или организацију, технолошке потешкоће, економски и тржишни фактори, као и кризе у пословним односима.

Циљ

Упознавање полазника са тиме: шта је криза? Како да се избегне криза, Како да се припреме за управљање кризном ситуацијом, како да препознају кризу, како да се обузда криза, како се решава криза, како да се изведу закључци из кризне ситуације.

27. Управљање стресом

Опис

Да ли су забринутост и стрес заиста лоше појаве? Да ли ми преувеличавамо нешто што представља природно стање нашег ума и духа? Брига и стрес су неопходан и важан део нашег живота, али у данашњем окружењу које карактерише брз ритам, те природне људске реакције често измичу контроли и почињу да угрожавају нашу продуктивност и наше ментално здравље.

Циљ

Шта је преоптерећеност и хронична забринутост? Позитиван стрес и продуктивна забринутост; процена нивоа сопственог стреса; преузимање контроле над стресом; претварање забринутости у акцију; повезивање са другима; веза са самим собом; како да тело помогне да се ублажи стрес; које навике могу помоћи да се савлада стрес.

28. Вођење тимова

Опис

Као лидер тима, морате владати двема веома различитим врстама одговорности: морате да управљате и морате да водите. Под управљањем подразумевамо усклађивање, одмеравање и усмеравање тимских активности. Вођење тима значи да слушате, опажате и утичете на тимску а такође и на појединачну динамику. Вођење тима је мотивисање да истраје како би достигао вишу сврху. Оно даје осећај вредности, усклађује учешће и обликује перцепцију тима.

Циљ

Знати: Шта је тим? Како испланирати продуктиван тим; како формирати продуктиван тим; како водити тим; како поступати с проблемима тима; како оценити перформансе.

29. Како одржати састанак

Опис

Пословни људи троше много времена на састанцима (од две до три четвртине радног дана). Како да састанци буду вредни уложеног труда, како да се одржи састанак, припреме, душина састанка, дневни ред и остало су оно што је у опису са чиме ће се бавити полазници.

Циљ

Полазници да се упознају са следећим: Како одредити циљ састанка? Како се спремити за састанак? Како групе одлучују? Како водити састанак? Шта ако састанак крене лошим путем? Како завршити састанак? Шта после састанка? Како изгледају виртуелни састанци?

30. Управљање временом

Опис

Управљање временом је много више од листе послова и тога да научимо да кажемо не. То је вештина која захтева самопроцену, планирање и сталну дисциплину и напредовање. Овај семинар ће вам помоћи без обзира да ли само желите да научите како да боље организујете своје време или да тражите нови приступ који ће вам омогућити да га користите ефективно.

Циљ

Да полазници на крају обуке знају и буду у могућности да: Рационално искористе своје време; како да анализирају своје време; како да управљају својим временом.

31. Коучинг, консултовање, менторски рад

Опис

На семинару се полазници упознају са значајем коучинга, консултовања и менторства у раду, њиховим разликама и предностима у односу на потребе организације. Обрађују се алати, технике и пракса - од анализирања узрока слабијег рада до стварања погодне климе за повећану ефективност и ефикасност. Обрађују се и методе правилног одговора на задате послове и задатке у раду.

Циљ

Циљ је да полазници науче да извуку најбоље из сваке особе у тиму и да развију радну средину која подстиче синергију. Научиће да поступају са негативним понашањем, да смање конфликт и побољшају односе, повећају своју продуктивност, перформансе и знање пословања. Циљ је да се полазници науче да охрабре понашање и мотивацију најбољих радника, као и да уоче слабости и предности сваког запосленог и како да превазиђу и унапреде свој рад. Полазници ће сазнати како да слушају са емпатијом и подстакну отворену, двосмерну комуникацију.

32. Како постигнути договор

Опис

Преговарање је животна чињеница. Почев од питања повишице са својим шефом, па до тражења одмора, слободних дана и остало. Свакога дана имамо потребу да о нечему преговарамо. Зато је веома битно да се зна како преговарати.

Циљ

На крају обуке да полазници буду упознати шта је проблем, које су методе преговарања, како до споразума, како изаћи на крај са људима који учествују у преговарању, о тактици преговарања, моћи позиције и како да постигну за њих одговарајући договор.

33. Како са незгодним радницима

Опис

Сви ми понекад имамо непријатна искуства са незгодним и непријатним колегама на послу. Врло вероватно је да смо и сами били у тој позицији. Модеран начин живљења, комуникације и пословања често ће нас принудити да се суочимо са људима са којима није лако изаћи на крај. Неки су агресивни, неки бучни, неки упорни итд. Овде сте на правом месту да нађете путеве и начине како да изађете на крај са њима.

Циљ

Да полазници на крају обуке буду у могућности да: Разумеју понашање и ефекте понашања; да знају како да изађу на крај са манипулаторима; да знају основне вештине комуникације; како да изађу на крај са незгодним клијентима, шефовима, сарадницима, службеницима; како да се спреме за успех.

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 82 гостију и нема пријављених чланова