О нама

Комора менаџера људских ресурса Србије је основана ради унапређења, развоја професије, функција и услова за обављање стручних послова у менаџменту људских ресурса, заштите општег и појединачног интереса људи који се баве овом делатношћу. Комора се залаже за изградњу, одржавање и унапређење професионалног и партнерског односа са стручњацима из области управљања људским ресурсима, медијима, Владом Републике Србије, невладиним организацијама, пословним и академским институцијама за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница.

Комора је место сусрета где послодавци и запослени остварују заједнички успех. Место које у потпуности разуме све интересне стране радних односа у привредним субјектима у Србији које је сабирни центар гласа запослених/радника и послодаваца и као тако је најзначајнији и најстручнији субјект када се траже решења за проблеме који произилазе из рада и радних односа.

Комора је независна, професионална организација која већ сада окупља преко три стотине људи из области менаџмента и који раде у више од 200 организација широм Србије.

Чланство у Комори је добровољно.

У свом раду, Комора се руководи следећим вредностима: уважавање, етичност, одговорност, компетентност, партиципативност, транспарентност, проактивност и подржавање.

Комора тежи достизању професионалних стандарда у менаџменту људских ресурса који се темеље на поштовању етичких начела, развоју компетенција професионалаца и обезбеђивању система квалитета стручног рада заснованог на одговорности и знању. Такође, Комора заступа интересе запослених који раде у овој струци, тачније својих чланова и тежи заговарању јавних политика у интересу стручних радника, како би се обезбедио висок квалитет радних односа у Србији.

Програмска орјентација Коморе менаџера људских ресурса Србије заснива се, пре свега на Статуту Коморе. Активност Коморе биће усмерена у три правца и то:

  1. Унапређењу квалитета стручног рада
  2. Заговарању и заступању
  3. Унапређењу ресурса Коморе

Програм рада Коморе менаџера људских ресурса заснован је на:

  • Закону о раду
  • Закону о удружењима
  • Статуту Коморе
  • Правилнику о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије
  • Правилнику о континуираној едукацији

Програмске активности Коморе усклађиваће се са најављеним изменама закона и других подзаконских аката, пре свега са Законом о раду.

У наредном периоду, Комора ће свој рад заснивати на принципима и начелима Етичког кодекса Коморе менаџера људских ресурса Србије, јачајући на тај начин професионалне капацитете стручних радника. Током наредних година, Комора ће наставити сарадњу са досадашњим партнерима, али ће тежити успостављању нових партнерских релација са релевантним организационим и друштвеним актерима активним на пољу управљања људима то јест менаџмента људских ресурса, посебно са ресорним министарством, Привредном комором Србије, научно образовним институцијама, струковним удружењима и развијати мултисекторску сарадњу у земљи и региону.

Мисија и визија

Наша мисија је да развојем, унапређењем праксе менаџмента људских ресурса и повећањем људског потенцијала у организацијама у Републици Србији дамо пуну подршку, подигнемо значај и организационо ојачамо људе који се баве овом струком и тиме допринесемо унапређењу радних односа.

Наша визија је да изградимо систем рада и радних односа у Србији који ће задовољавати интересе свих учесника у њему. Органи Коморе су:

СКУПШТИНА КОМОРЕ

Скупштина, као највиши орган Коморе обавља послове и задатке у складу са законом и општим актима Коморе.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор утврђује пословну политику Коморе и извршава одлуке Скупштине. Чланови Управног одбора су:

Проф. др Живко Кулић, Проф. др Горан Милошевић, Доц. др Срећко Стаменковић, др Радован Радић
Проф. др Веселин Перовић, мр Наталија Стаменковић, Проф. др. Лазар Дражета;

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор је орган који врши контролу рада директора Коморе, Управног одбора Коморе и материјално финансијских послова Коморе.

ДИРЕКТОР КОМОРЕ

Директор Коморе је инокосно-пословодни орган који руководи радом Коморе и радом Стручне службе Коморе.

Директор Коморе је Доц. др Срећко Стаменковић

Тела Коморе

ЕТИЧКИ ОДБОР

Етички одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије је стручно тело Коморе које бира Скупштина Коморе из редова својих чланова, а који прати да ли се рад из менаџмента људских ресурса и радних односа заснива на начелима професионалне етике.

Етички одбор у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог кодекса професионалне етике менаџера људских ресурса и предлаже исти Комори на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим стручњацима из области управљања људским ресурсима, пословним и академским институцијама, као и другим субјектима, у земљи и иностранству за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација.

СТРУЧНИ САВЕТ

За успешно обављање задатака из делокруга Коморе, Стручни савет је саветодавни орган Коморе, који чине угледни и доказани стручњаци из области менаџмента људских ресурса који су дали свој допринос у развијању радних односа и менаџмента људских ресурса.

СТРУЧНА СЛУЖБА КОМОРЕ

Стручна служба Коморе је задужена за постизање квалитетних резултата у реализацији програма рада Коморе, унутрашњу организацију Коморе уважавање начела стручности, функционалности, рационалности и економичности рада.

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ

Чланови Коморе могу бити све особе које раде неке од послова из области менаџмента људских ресурса, управљања људима или су заинтересовани за ту делатност и професију.

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 96 гостију и нема пријављених чланова