Прописи

На основу члана и члана 77. и 81. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, одредби Пословник о раду Етичког одбора Коморе менаџера људских ресурса Србије, Етички одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије донео је:

ПОСЛОВНИК
О РАДУ 
ЕТИЧКОГ ОДБОРА
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Етички одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Етички одбор), овим Пословником утврђује правила поступка и начин рада на седницама Етичког одбора и правила и начин рада у поступку повреда Кодекса професионалне етике.

Одредбе овог Пословника обавезне су за чланове Етичког одбора, као и за сва друга лица која учествују у раду овог одбора.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 61. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, Надзорни одбор на својој редовној седници одржаној дана 22.01.2020. године донео је:

ПОСЛОВНИК
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Надзорни одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије, овим Пословником уређује свој рад, нарочито: припремање, сазивање седница, ток рада на седницама, начин доношења одлука, одржавање реда на седницама, одлагање, прекид и закључивање седнице, састављање записника о раду седнице, права и дужности чланова и других запослених у вези са радом седнице, акте Надзорног одбора и обавештавање запослених о раду.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 30. и члана 35. став 1 тачка 1. алинеја 3 Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, Скупштина Коморе на својој редовној седници одржаној дана 19.01.2020. године, донела је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ
СКУПШТИНЕ
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин рада Скупштине Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Скупштина), а нарочито: припремање, сазивање седница, ток рада на седницама, начин доношења одлука, одржавање реда на седницама, одлагање, прекид и закључивање седнице, састављање записника о раду седнице, права и дужности чланова, јавност рада Скупштине, акте Скупштине и друга питања у складу са Статутом.

Одредбе овог Пословника обавезне су за чланове Скупштине, као и за сва друга лица која учествују у раду Скупштине.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 84. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, а у вези са чланом 89. Статута, Стручни савет на својој редовној седници одржаној дана 19.01.2020. године донео је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ
СТРУЧНОГ САВЕТА
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се рад Стручног савета, а нарочито: припремање, сазивање седница, ток рада на седницама, начин доношења одлука, одржавање реда на седницама, одлагање, прекид и закључивање седнице, састављање записника о раду седнице, права и дужности чланова и других запослених у вези са радом седнице, акте Стручног савета и друга питања од значаја за рад на седницама Стручног савета.

Члан 2.

Стручни савет обавља послове предвиђене чланом 83. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 48. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, Управни одбор на својој редовној седници одржаној дана 19.01.2020. године донео је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ
УПРАВНОГ ОДБОРА
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Комора менаџера људских ресурса Србије, овим Пословником уређује рад Управног одбора, нарочито: припремање, сазивање седница, ток рада на седницама, начин доношења одлука, одржавање реда на седницама, одлагање, прекид и закључивање седнице, састављање записника о раду седнице, права и дужности чланова и других запослених у вези са радом седнице, акте Управног одбора и обавештавање запослених о раду.

Члан 2.

Управни одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије обавља послове предвиђене чланом 48. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије.

Члан 3.

Директор Коморе менаџера људских ресурса Србије има право и дужност да учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања.

Седницама Управног одбора поред чланова и директора могу да присуствују председник Скупштине Коморе, непосредни сарадници директора, известиоци по појединим питањима и друга лица која нису запослена у Комори, по позиву или одобрењу председника Управног одбора.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 42. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, директор дана 06.01.2020. године, донео је:

П Р А В И Л Н И К
O КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се начин канцеларијског и архивског пословања Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Комора).

Члан 2.

Канцеларијско и архивско пословање обухвата: примање, евидентирање и распоређивање предмета (аката) у рад; административно-техничко обрађивање предмета, отпремање поште, развођење предмета и аката, класификацију и архивирање, смештај, чување и одржавање; евидентирање у архивску књигу; излучивање безвредног регистраторског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 74. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије, Етички одбор на својој редовној седници одржаној дана 04.02.2020. године, донео је:

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРЕД ЕТИЧКИМ ОДБОРОМ
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ
РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОВРЕДЕ КОДЕКСА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се ближи услови за спровођење поступка пред Етичким одбором Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Етички одбор) ради утврђивања повреде професионалне етике, односно дужности или угледа члана Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Комора) и изрицања мера професионалне одговорности члановима Коморе.

Сви појмови у овом Правилнику употребљени у граматичком мушком роду односе се на особе и мушког и женског пола.

Члан 2.

Поступак пред Етичким одбором ради утврђивања повреде Кодекса професионалне етике (у даљем тексту: Кодекс) покреће се писменом пријавом инспектора за радне односе, послодавца менаџера људских ресурса, струковног удружења, менаџера људских ресурса, корисника или његовог законског заступника или по сопственој иницијативи Етичког одбора (у даљем тексту: подносилац пријаве).

Члан 3.

Пријава се подноси Комори.

Пријава се подноси у року 3 месеца од дана сазнања за учињену повреду Кодекса или најкасније у року од 6 месеци од дана учињене повреде.

Анонимне пријаве се не разматрају.

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 74. Статута Коморе, члана 3. Кодекса професионалне етике менаџера људских ресурса Србије, Етички одбор Коморе менаџера људских ресурса Србије, дана 30.01.2020. године, даје следеће:

ПРЕПОРУКЕ И СМЕРНИЦЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИНЦИПА ЕТИЧКОГ ПОНАШАЊА
МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Члан 1.

Етички одбор, у оквиру своје саветодавне функције у погледу примене кодекса професионалне етике менаџера људских ресурса Србије (даље: Кодекс), овим препорукама и смерницама промовише начине примене основних принципа професионалне етике и етичког понашања менаџера људских ресурса у одређеним ситуацијама, а све у циљу поштовања и примене начела професионалне етике у свом раду.

Заштита професионалне етике и етичког понашања менаџера људских ресурса представља свеобухватни приступ и понашање које је шире од заштите професионалне етике током обављања професионалне активности.

Ове препоруке и смернице послодавцима и менаџерима људских ресурса треба да олакшају утврђивање и превазилажење ситуација у којима постоји повећан ризик повреде Кодекса и професионалне етике и ситуација које захтевају одговоран начин понашања менаџера људских ресурса и предузимање одговарајући превентивних мера.

Члан 2.

Етички одбор утврдио је ове препоруке и смернице у циљу прецизирања примене начела утврђених Кодексом у односу на ситуације:

  1. примања поклона и других погодности и поступање у таквим ситуацијама
  2. начина коришћења средстава за комуникацију и
  3. објављивања личних садржаја на друштвеним мрежама, а све у циљу обезбеђивања етичког понашања менаџера људских ресурса

Менаџер људских ресурса дужан је у свакој прилици да се понаша у складу са циљевима и начелима Етичког кодекса Коморе менаџера људских ресурса Србије, да се стара да својим понашање не нарушава углед делатности коју обавља и да својим понашањем чува углед своје професије.

Наставак текста преузмите овде!


ПРАВИЛНИК
о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за издавање, обнављање или одузимање лиценце (у даљем тексту: лиценца) члановима коморе менаџера људских ресурса Србије, поступак и начин издавања, обнављања или одузимања лиценце, образац и садржај издате, обновљене или одузете лиценце, као и друге услове потребне за издавање, обнављање или одузимање лиценце.

Право на добијање лиценце има свака особа која испуњава одређене услове у погледу образовања и радног искуства у зависности од лиценце, без обзира да ли је члан коморе.

Издавање, обнављање и одузимање лиценце јесте поступак који спроводи комора и/или надлежна канцеларија ради утврђивања стручне оспособљености менаџера људских ресурса за самостални рад.

Лиценца је исправа дата од стране Коморе менаџера људских ресурса Србије и представља потврду да је носилац лиценце стручно оспособљен за обављање делатности из области менаџмента људских ресурса које је одређено лиценцом.

О издатој, обновљеној или одузетој лиценци решење доноси директор Коморе.

Лиценца се издаје на период од четири (4) године.

Наставак текста преузмите овде!


ПРАВИЛНИК
о ближим условима за спровођење континуиране едукације за особе носиоце лиценце Коморе менаџера људских ресурса Србије

Члан 1.

Овим правилником утврђују се врста, програми, начин, поступак и дужина трајања континуиране едукације (КЕ), установе и удружења која могу спроводити поступак континуиране едукације, критеријуми на основу којих се врши акредитација програма континуиране едукације, као и друга питања од значаја за спровођење континуиране едукације за особе које су носиоци лиценци Коморе менаџера људских ресурса Србије.

Члан 2.

Особе које раде у области менаџмента људских ресурса, талент менаџмента, управљања људима имају право и дужност да у току рада стално прате развој науке управљања људима, запосленима у организацији као и других одговарајућих вештина и наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога рада.

Наставак текста преузмите овде!


ПРАВИЛНИК О НАДОКНАДАМА
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Члан 1.

Овај правилник дефинише врсте и начин надокнада, тј. исплата провизија и хонорара на име одрађених услуга учињених за и у име Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту Комора).

Наставак текста преузмите овде!


ПРАВИЛНИК О МАНИФЕСТАЦИЈИ
„ИЗБОР НАЈБОЉИХ У МЕНАЏМЕНТУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ“

Овим Правилником о манифестацији „Избор најбољих у менаџменту људских ресурса у Србији“ у организацији Института за менаџмент људских ресурса Србије као саставног дела Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Правилник), уређују се правила организатора, с једне стране и кандидата организација/привредних субјеката/компанија и појединаца (у даљем тексту: Кандидат), с друге стране.

Члан 1.

На све међусобне односе Института за менаџмент људских ресурса Србије и Кандидата, који нису уређени овим Правилником или Статутом Института, примењују се одговарајући важећи прописи Републике Србије

Наставак текста преузмите овде!


На основу члана 42. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Комора), директор Срећко Стаменковић на дан 08. јануара 2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
АНГАЖОВАЊA СПОЉНИХ САРАДНИКА

Члан 1.

Овим Правилником уређују се посебни услови за избор сарадника (интерних и спољних сарадника), као и поступак избора, с обзиром на посебне потребе Коморе.

Наставак текста преузмите овде!


ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Овим Правилником о остваривању чланства и чланских погодности Коморе менаџера људских ресурса (у даљем тексту: Правилник) уређују се односи између Коморе менаџера људских ресурса Србије, Инђија, Ђорђа Вујиновића 118 (у даљем тексту: Комора) као гаранта и организатора погодности из Чланских пакета, с једне стране, и Чланова Коморе (у даљем тексту: Члан), с друге стране.

Члан 1.

На све међусобне односе Коморе и Члана, који нису уређени овим Правилником или Статутом Коморе, примењују се одговарајући важећи прописи Републике Србије.

Наставак текста преузмите овде!

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 78 гостију и нема пријављених чланова